Główne cele fundacji Agnieszki Rylik to:

·       Pomoc sportowcom którzy zakończyli działalność sportową i borykają się z życiowymi i często zdrowotnymi problemami które ich spotkały po zakończeniu kariery

·       Zbieranie funduszy na rehabilitacje sportowców po wypadkach albo ciężkich urazach

·       Poprawa warunków startu młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi lub z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej.

·       Organizowanie i finansowanie miejsc spotkań młodzieży oraz przedsięwzięć mających na celu pomoc w kontynuacji dalszej nauki i zdobywaniu zawodu

·       Organizowanie, finansowanie oraz wpieranie imprez sportowych, kulturalnych, działalności oświatowej, wychowawczej i programów edukacyjnych.

·       Organizowanie oraz finansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie przestępczości wśród młodzieży, wyrównanie szans edukacyjnych, w szczególności młodych osób pochodzących ze środowisk wiejskich oraz zagrożonych niedostatkiem lub bezrobociem.

·       Organizowanie oraz finansowanie wyjazdów na kolonie i obozy w kraju jak również za granicą

·       Zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy młodzieży,

·       Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń, sympozjów naukowych, poświęconych tematyce wychowawczej, resocjalizacyjnej oraz kulturze fizycznej.

·       Uświadamianie poprzez spotkania motywacyjne konieczności posiadania alternatywy dla sportu w przypadku kontuzji lub urazów wykluczających z dalszej kariery

Misja
`

Dziś większość młodzieży nie ma zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu. Z powodu braku autorytetów, które budziłyby w nich szacunek, młodzi ludzie zwykle nie mają ochoty na uczestnictwo w kreatywnych, rozwijających umiejętności zajęciach.

Działania fundacji kierowane są do najbardziej, naszym zdaniem, potrzebujących środowisk

– do młodych ludzi o dużym potencjale, aby wskazać im właściwe cele, dając im mały impuls do właściwego działania. Może tego dokonać jednak osoba, która sama swoim życiem pokazała, że ma charakter i potrafi walczyć z własnymi słabościami, aby osiągnąć zakładany cel – mistrzostwo.

– oraz pomagając osobom, które działając w sporcie osiągnęły wiele, natomiast pozostają dziś bez pomocy a niejednokrotnie nie chcą same wyciągać ręki po pomoc

Dlaczego kickboxing i boks?

Sporty walki cieszyły się kiedyś złą sławą. Dziś wygląda to już całkiem inaczej. Kickboxing i boks uprawiają aktorzy, celebryci i politycy. Dla młodych ludzi jest szansą, by ewentualną agresję zamienić na pozytywną energię poprzez wiarę we własne siły, zdrową rywalizację i przestrzeganie reguł panujących w grupie.

Działalność  łącząca emocje w sporcie z dyscypliną, odpowiedzialnością, przestrzeganiem reguł nie tylko na sali treningowej, ale i poza nią zachęca młodych ludzi do bycia aktywnym i odpowiedzialnym.

Poprzez treningi i spotkania szkoleniowo motywacyjne pragniemy pokazać młodym ludziom szerokie możliwości jakie stają przed nimi w życiu oraz podkreślić, że przy odrobinie wysiłku i zaangażowania można naprawdę wiele osiągnąć. Przynależność do sekcji sportowych uczy młodych ludzi odpowiedzialności i systematyczności a także zasad zdrowej rywalizacji. Uczą się wytrwałości, dyscypliny, respektowania zasad panujących w grupie. Sukcesy własne i kolegów z klubu wzmacniają ich wiarę we własne siły, a sport staje się alternatywą dla różnych form spędzania wolnego czasu.

·      Wspieramy sekcje kickboxingu .

·   Uczestniczymy w galach  promując tę dyscyplinę sportu i umożliwiając młodym, najbardziej uzdolnionym adeptom tego sportu pokazanie swoich umiejętności szerszej publiczności.

·     Tworzymy fundusz stypendialny, którego celem jest pomoc finansowa dla najzdolniejszych młodych sportowców, a także dla młodzieży uprawiający sport, a będących w trudnej sytuacji materialnej. Jednocześnie chcemy stworzyć stypendia dla sportowców ktorzy zakończyli kariery i dziś borykają się z problemami zdrowotnymi nie mogąc liczyć na inna pomoc.

·      Prowadzimy projekty kierowane do młodych sportowców, których celem jest właściwe ich przygotowanie, np. Spotkania motywacyjne „ Możesz wszystko tylko przestań się bać”.

·      Obejmujemy szkoleniami  trenerów i opiekunów pracujących na co dzień z młodzieżą, tak aby praca włożona w wychowanie młodych ludzi i szkolenie sportowe okazała się możliwie najbardziej efektywna.

·      Organizujemy imprezy o charakterze kulturalno-sportowym, promujące uprawianie sportu i rożnego rodzaju rodzinne aktywne formy wypoczynku.

·       Organizujemy  aukcje charytatywne dla najbardziej poszkodowanych przez los .

Powyższe, to jednak tylko kropla w morzu potrzeb. Chcielibyśmy zrealizować również inne projekty – widzimy bowiem jak duże są potrzeby i oczekiwania. Wiemy, że każda pomocna dłoń wydatnie zwiększy szanse końcowego zwycięstwa. Dlatego zapraszamy Państwa do współpracy. Razem możemy zmienić życie wielu ludzi. Razem możemy więcej.